Algemene voorwaarden

Hieronder kunt u de door Vroegh Advocatenkantoor gehanteerde algemene voorwaarden lezen. 

Vroegh Advocatenkantoor
Stationsweg 6
5211 TW  's Hertogenbosch
T. 085-0041385
E. vroegh@vroegh-advocatenkantoor.nl

 1. Vroegh Advocatenkantoor is een eenmanszaak die tot doel heeft de uitoefening van de rechtspraktijk. De eenmanszaak is gevestigd te 's-Hertogenbosch. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vroegh Advocatenkantoor aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. 
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de eenmanszaak. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 7:407 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 4. Iedere aansprakelijkheid van de eenmanszaak is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de eenmanszaak gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van de eenmanszaak komt. 
 5. De eenmanszaak is bevoegd in het kader van de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens de opdrachtgever. Zo mogelijk gebeurt dat in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De eenmanszaak is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van zodanige derden te aanvaarden. De met de inschakeling van derden gemoeide kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend. 
 6. Indien de eenmanszaak derden inschakelt bij de uitvoering van opdrachten, dan is de eenmanszaak jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden zijn gemaakt. 
 7. De door de eenmanszaak te verzenden declaraties dienen binnen veertien dagen na de datum van de declaratie te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke rente, aan de eenmanszaak te vergoeden. 
 8. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. 
 9. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. De volledige kosten in en buiten rechte ter incasso van declaraties zijn voor rekening van opdrachtgever. 
 10. De eenmanszaak kan met een opdrachtgever die voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt overeenkomen dat hiervan geen gebruik wordt gemaakt en dat de werkzaamheden op reguliere wijze gedeclareerd worden. In dat geval verklaart de opdrachtgever zich door betaling van ofwel een voorschot ofwel de declaratie akkoord om op betalende basis te worden bijgestaan en geen gebruik te willen maken van de gefinancierde rechtsbijstand. 
 11. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend voor de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen. 
 12. De opdrachtgever geeft toestemming om verstrekte gegevens binnen de eenmanszaak te verwerken en zo nodig ter kennis te brengen van ingeschakelde derden. 
 13. De opdrachtgever verleent, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en e-mailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld. 
 14. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de eenmanszaak aansprakelijk is. 
 15. De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo’n afspraak is de eenmanszaak ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren. 
 16. Naast de eenmanszaak kunnen alle personen die aan de eenmanszaak zijn verbonden of verbonden zijn geweest een beroep doen op deze voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de vennoten en, voor zover deze rechtspersonen zijn, de aandeelhouders en bestuurders van die rechtspersonen. De vrijwaringen gelden ook voor hen. Zij kunnen door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden behoudens opzet of grove schuld. In die gevallen geldt ook het bepaalde in voorwaarde 15 rechtstreeks ten behoeve van die personen. 
 17. Op de dienstverlening is een interne kantoorklachtenregeling van toepassing. U kunt de interne kantoorklachtenregeling opvragen via secretariaat@vroegh-advocatenkantoor.nl of via de betreffende advocaat. Daarnaast is op onze dienstverlening de klachten- geschillenregeling advocatuur van toepassing. 
 18. Op alle aan de eenmanszaak verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen advocaat en cliënt, cliënte of cliënten worden ter beoordeling voorgelegd aan De Geschillencommissie Advocatuur.

  - Aansluitbewijs 2024 - consumenten
  - Aansluitbewijs 2024 - zakelijk

 

Scrollen